NP

Thực chất NP là viết tắt của n’person’ (people). Truyện nói về mối quan hệ phức tạp giữa 1 nữ nhiều nam/ 1 nam nhiều nữ hoặc… nhiều nữ nhiều nam.

Truyện Sắc HOT

Không có

Truyện Sắc Đề Cử